POMIARY POLA ELEKTRYCZNEGO CIAŁA CZŁOWIEKA I MOŻLIWOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA W DIAGNOSTYCE TCM .


 POMIARY  POLA  ELEKTRYCZNEGO  CIAŁA  CZŁOWIEKA   I  MOŻLIWOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA  W  DIAGNOSTYCE  TCM .

    Marcus  Bongart,  Jan A. Szymański

WSTĘP

Pole elektryczne, generowane przez  organizm człowieka sięga daleko poza granice jego

ciała.  Część tego pola, określana jako pole zmienne,  powstaje wskutek pracy  mięśni i serca , a także wskutek ruchów rąk i całego ciała. Wskutek złożonych procesów fizjologicznych  organizm wytwarza też pole elektrostatyczne, ściślej mówiąc quasi- elektrostatyczne, gdyż zmienia się ono bardzo powoli w czasie, wraz ze zmianą nasilenia procesów metabolicznych, biorytmów i innych nieznanych jeszcze czynników.

Organizm żywy jest zbudowany ze struktur uporządkowanych np. błony komórkowe, włókna kolagenu,  komórki mięśniowe,  kości.  Jest to nie tylko uporządkowanie  biochemiczne i morfologiczne, ale i elektryczne.  Ładunki  elektryczne molekuł sumują się , tworząc dynamiczne złożone układy.  W ten sposób na powierzchni ciała, na skórze, powstają obszary o potencjałach od – 10 V do  + 10 V . Te wartości potencjałów nie powinny nas  dziwić.

Powstają one wskutek sumowania tysięcy niewielkich ładunków dipolowych.  Tę właściwość żywej materii nazwano stanem bioelektretowym.  Jak  w  każdym elektrecie , tak i w  tym, który  tworzy złożony układ  tkanek, występują  efekty  piezoelektryczny i piroelektryczny.

Potencjałów tych nie można zmierzyć metodami  kontaktowymi, gdyż  wywołują  je  tzw.ładunki związane, unieruchomione. Wykryć i zmierzyć można je tylko badając pole elektryczne, które wytwarzają  w swoim otoczeniu.

 

METODA BADAŃ,  APARATURA .

Badania pola elektrycznego ( PES ),  a  ściślej  quasi-statycznego,  które wytwarza organizm człowieka, były prowadzone przy użyciu własnej konstrukcji miernika pola elektrycznego o bardzo dużej czułości. Sonda pomiarowa miernika była umieszczana w odległości 5 centymetrow od powierzchni ciała. Wybrane miejsce znajdowało się nadkręgosłupem (kręgi piersiowe Th : 9,10,11). Obszar ten miał średnicę około 15 centymetrów  i obejmowal tzw. punkty alarmowe tylne, leżące na meridianie pęcherza moczowego : UB 18, UB 19 i UB 20.  po obu stronach kręgosłupa.

Calość układu pomiarowego, wraz z badaną osobą, znajdowała się w klatce Faradaya, dlaochrony przed zewnętrznymi polami elektromagnetycznymi. Klatka ta miała wymiary :120 x 240 x 220 centymetrow. Zasadę działania urządzenia oraz sposób prowadzenia pomiarów  przedstawiono na  ryc.1.  Miernik był wyskalowany w jednostkach potencjału elektrycznego, panującego na badanym obszarze powierzchni ciała.

Zabiegi nakłuwania, według systemu ECIWO oraz zabiegi klasycznej akupunktury  byływykonywane przez lekarza medycyny chińskiej, odpowiednio do schorzeń pacjentów.

Ideę systemu ECIWO, opracowanego przez profesora  Yingqing Zhang, przypomniano  naryc. 2 . Polega ona na stymulacji punktów  położonych  wzdłuż drugiej  kości  śródręcza .Punkty te, ulożone kolejno, odpowiadają narządom i częściom ciała .

 

Ryc. 1  Stanowisko do pomiarów pola elektrostatycznego wytwarzanego przez człowieka.

1-człowiek,  2- klatka Faradaya 3- oświetlenie, 4- wentylacja,5- elektroda uziemiając6-miernik pola elektrycznego : A– antena , D– ruchoma przesłona.,Amp.- wzmacniacz mV- miliwoltomierz napięcia zmiennego.

Ryc. 2  System punktów do stymulacji według systemu ECIWO.

 

Zabiegi polegające na stymulacji odpowiedniego punktu według systemu ECIWO  wykonywano u pacjentów, którzy pozostawali w klatce Faradaya w pozycji siedzącej.

Zabiegi klasycznej akupunktury wykonywano poza klatką Faradaya, u pacjentów w pozycjileżącej.   Po zabiegu,  trwającym około  20 minut, wracali oni  do  klatki  Faradaya  i kontynuowano pomiary .

 

WYNIKI BADAŃ  I  ICH  OMÓWIENIE .

Potencjały na powierzchni skóry wyznaczano  metodą pomiaru pola elektrostatycznego.

Przykłady wyników takich badań u osób o różnych typach reakcji na zastosowaną stymulację. Przedstawiono na ryc. 3  i  ryc.4.

Ryc. 3.  Potencjały elektryczne skóry (UB18- 20) przed i 5 minut po zabiegu ECIWO.

Dane dla 5 osób.

Ryc. 4.  Potencjały elektryczne skóry (UB18 –20 ) przed i 5 minut po zabiegu akupunktury.

Dane dla tych samych 5 osób.

Na ryc. 3 w postaci diagramu przedstawiono zmiany potencjału elektrrrycznego w badanym obszarze skóry ( UB 18 – 20 ) na stymulację punktów według systemu ECIWO.  Potencjały zarejestrowane przed stymulacją wahały się nieznacznie, w granicach 10 % .Następny pomiar wykonywano 5  minut po wbiciu  igieł w odpowiedni dla  pacjenta punkt. We wszystkich przypadkach  zaobserwowano znaczną zmianę potencjału  mierzonego obszaru skóry. Jeśli początkowo  potencjał  ten  był zbyt niski, czyli ujemny, to ulegał  podwyższeniu, to znaczy  przesuwał się w kierunku potencjału dodatniego ( przykłady 1  i  2 ). Jeśli natomiast potencjał był zbyt wysoki, czyli dodatni, to ulegał obniżeniu (przykłady 3, 4 i 5 ).

Oglądając wyniki przedstawione na ryc.3 można zauważyć, że największe zmiany potencjału łącznie ze zmianą znaku ( + lub – ) zachodziły  gdy początkowo był on  bardzo niski  lub bardzo wysoki  (przykłady 2 i 5 )   W grupie badanych pacjentów zabiegi  ECIWO wywoływały zmianę potencjału elektrycznego skóry średnio o 0,44 V .

Podobne kierunki zmiany potencjałów występowały gdy wykonywano pomiary przed i po zabiegu klasycznej akupunktury  ( ryc.4 ) . Na czas trwania zabiegu ( 20 minut ) pacjenciwychodzili z klatki Faradaya. Po powrocie siadali w tej samej pozycji i powtarzano pomiary.

U tych samych pacjentów, których wyniki przedstawiono na ryc. 3 , zabiegi akupunktury wywołały większe zmiany potencjału ( średnio  0,64 V ). Trzeba też zauważyć odmiennytyp reakcji pacjenta oznaczonego numerem 1  na zabiegi ECIWO i akupunktury klasycznej .

Takie różnice wymagają dalszych, szczegółowych badań .

Przeprowadzono pomiary kontrolne w celu sprawdzenia czy potencjały elektryczne w innych miejscach skóry również zmieniają się pod wpływem opisanej stymulacji igłami.

Do pomiarów  tych wybrano arbitralnie dwa punkty, leżące z przodu ciała : Ex 1 i Liv 14 ( po lewej stronie ) . Przeprowadzone pomiary wykazały, że potencjały w tych miejscach ciała zmieniają się znacznie mniej, zwykle w granicach od  –0,1 do + 0,1 V,   bez widocznych prawidłowości .  Wzrost lub spadek  potencjału w tych  punktach nie był skorelowany  ze zmianą potencjału w badanym obszarze punktów UB 18,19,20 na plecach.

 

WNIOSKI

Zabiegi ECIWO i akupunktura, wykonane odpowiednio do schorzenia pacjenta powodują

charakterystyczne zmiany potencjału elektrycznego w badanym obszarze ciała. Jeśli początkowo potencjał ten był zbyt niski to ulegał podwyższeniu. Jeśli był zbyt wysoki toulegał obniżeniu. Jest prawdopodobne, że zmiany te występują również w obszarze innych punktów alarmowych na meridianie pęcherza moczowego.

Zabiegi akupunktury wywoływały zmianę potencjałów średnio o 30 % większą niż zabiegiwedług systemu ECIWO.

Wielkość i kierunek zmian potencjału elektrycznego badanego obszaru skóry może służyćjako wskazówka diagnostyczna przy ocenie :

  • trafności wyboru punktów stymulowanych podczas terapii
  • oceny postępów leczenia – konieczne powtarzanie badań
  • wrażliwości organizmu pacjenta na zastosowany rodzaj terapii.

 

STRESZCZENIE

Opisane badania wykonywano przy użyciu  własnej  konstrukcji  miernika  pola elektrostatycznego. Antena miernika  znajdowała się w odległości 5 centymetrów  od powierzchni ciała człowieka. Urządzenie to pozwala na bezkontaktowy pomiar potencjału elektrycznego skóry z dokładnością do 0,02 V  w zakresie od  – 10 V do + 10 V .

Badano potencjały elektryczne powierzchni skóry. Wybrane miejsce znajdowało się nadkręgosłupem (kregi piersiowe Th :9, 10 ,11 ). Obszar ten miał średnicę około 15 centymetrów i obejmował tzw. punkty alarmowe tylne, leżące na meridianie pęcherza moczowego : UB18, UB 19 i UB 20  po obu stronach kręgosłupa.

Stwierdzono, że wielkość i znak ( +  lub – ) potencjału elektrycznego w badanym obszarze skóry jest charakterystyczny dla badanej osoby.

Zabiegi nakłuwania według systemu ECIWO oraz zabiegi klasycznej akupunktury byływykonywane przez lekarza medycyny chińskiej, odpowiednio do schorzeń pacjentów.

Zabiegi te wywoływały charakterystyczne zmiany potencjału elektrycznego w badanym obszarze skóry.  Jeśli początkowo potencjał był zbyt niski to ulegał podwyższeniu. Jeśli był zbyt wysoki to ulegał obniżeniu. Jest prawdopodobne, że opisane zmiany występują na większym, niż badany, obszarze skóry i obejmują więcej punktow alarmowych na meridianie pęcherza moczowego.

W grupie badanych pacjentów zabiegi ECIWO wywoływały zmianę potencjału elektrycznego skóry  średnio o 0,44 V.

U tych samych pacjentów poddanych zabiegom akupunktury zanotowano zmianę potencjału elektrycznego skóry średnio o 0,64 V.

Wielkość i kierunek zmian potencjału elektrycznego badanego obszaru skóry może służyćjako wskazówka diagnostyczna przy ocenie :

  • trafności wyboru punktów stymulowanych podczas terapii
  • oceny postępów leczenia – konieczne powtarzanie badań
  • wrażliwości organizmu pacjenta na zastosowany rodzaj terapii.