Filozoficzna refleksja nad ludzką świadomością, genezą i naturą energii qi w powiązaniu z naukową teorią bioplazmy

 

Marcus Bongart Institute for International Standards of Medical Qigong in Sweden

 

Człowiek tworzy siebie.

 

Ludzka kreatywność jest nierozerwalnie związana z dotykaniem materii w ciągłym poszukiwaniu nowej ekspresji. W procesie twórczym ludzka myśl musi najpierw dotknąć materii, aby wyczuć jej kształt zgodnie z nową formą i funkcjonalnym użyciem. W zamian materia uwalnia nowe akcenty w umyśle twórcy, wymuszając ciągły postęp na jednym. Innymi słowy, ciągłe poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów wynika z ewoluującego życia.

 

Od niepamiętnych czasów ludzie zawsze chcieli kształtować materię zgodnie z własną intuicją, zgodnie z własnymi wartościami artystycznymi i potrzebami.

 

Tworzenie materii w nowy kształt artystyczny ma bezpośredni wpływ zarówno na twórcę, jak i środowisko. Ciągłe informacje zwrotne o rozpoczętych działaniach.

 

W ten sposób człowiek staje się rzeźbiarzem samego siebie, stale oddziałując na materię. To ludzkie twórcze działanie wywodzi się z całego paradoksu ludzkiego życia. Nikt na świecie nie rodzi się człowiekiem; każda osoba staje się człowiekiem w długim procesie kształtowania i „humanizowania” świadomości.

 

W historii biegu życia odnotowuje się powolny, ale systematyczny zarys świadomości w materii nieożywionej, przekształcający ją w materię ożywioną. Ewolucja świadomości jest potwierdzona przez ogromne doświadczenie, reprezentowane przez rozwój całej antroposfery. Rozsądnie podchodząc do świadomości, to znaczy odczuwając ewolucyjny schemat życia przekazywany przez Nieskończoność, można przyspieszyć i pogłębić proces stania się człowiekiem, ale błędnie odczytany może być także przeszkodą. Wynika to z natury samej świadomości, która jest stale ulepszającym się mechanizmem, podejmującym zadania, które kształtują ludzkość zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, oraz w całym jej naturalnym środowisku.

 

W poszukiwaniu nowych rozwiązań

 

Istoty ludzkie, poprzez bliski kontakt z naturą, uporczywie doskonalą swoje zmysły do ​​odbioru impulsów. Jednocześnie, przekazując otaczającą materię własnymi rękami, powoli, ale stale, zmieniają swoje otoczenie.

 

Te zmiany w otaczającym środowisku spowodowały, że stary instynktowny kontakt z naturą został z czasem utracony lub poważnie osłabiony na rzecz nowego mechanizmu, czyli świadomości.

 

Świadomość jest w stanie biegać w częściach naszego mózgu odpowiedzialnych zarówno za komunikację międzykomórkową w ciele, jak i za nasze środowisko. Ten biologiczny mechanizm ma zdolność pobierania i potwierdzania informacji, odgrywając kluczową rolę w ciągłym ewolucyjnym procesie życia.

 

Wydaje się, że wielki myśliciel i antropolog naszych czasów Teilhard de Chardin miał rację, gdy pisał, że świadomość jest charakterystyczna dla całej materii (Teilhard de Chardin 1964).

 

Cała logika sugeruje, że początek życia, w tym świadomość, musiał być indukcyjny. Dlatego też, sprowadzając świadomość do zjawiska otrzymywania i potwierdzania informacji przez tę sprawę, łatwiej będzie zrozumieć, jakie potencjalne możliwości są dostępne dla człowieka w wywieraniu wpływu na siebie i otaczające środowisko.

 

W każdym razie z bioelektrycznego punktu widzenia świadomość jest równa otrzymywaniu i wysyłaniu informacji w przestrzeni. Te dwa efekty – odbiór i potwierdzenie są istotą świadomości. Tak jest że nasza świadomość może zmienić stan energii, jaki posiada, ponieważ materia żywa jest przystosowana do otrzymywania informacji, dostrojenia własnego systemu energetycznego i wysyłania informacji potwierdzających zmianę, która zaszła w nim.

 

Wydaje się również, że ciągły wzrost świadomości jest jedynym sposobem na ewolucyjne zmiany, aby doprowadzić życie do naturalnej równowagi, w której zmierza cały wszechświat (Sedlak 1969).

 

Ludzka świadomość ma możliwość przyspieszenia, spowolnienia lub skorygowania ewolucyjnych procesów życia poprzez mobilizację odpowiednich części ludzkiego mózgu. Właśnie w ten sposób człowiek staje się rzeźbiarzem swojego życia i otaczającego go środowiska. Ta wyjątkowa aktywność ludzkiego mózgu nie może zostać zastąpiona nawet najbardziej czułym sprzętem testowym.

 

Życie jest programem informacyjnym przenoszonym przez falę elektromagnetyczną, generowaną przez Nieskończonego, i tworzącą jego własny nośnik. Ta prawda jest osiągana powoli, wymagając nadzwyczajnego wysiłku intelektualnego od człowieka, który jest coraz lepiej wyposażony w aparaturę naukową i badawczą potwierdzającą wnikliwą wizję życia. Tempo postępu przyspiesza. Jest to nieunikniony skutek zwiększenia zdolności badawczych i ludzkiego zrozumienia zjawisk tak odkrytych.

 

Elektromagnetyczny charakter „Qi”

 

DNA ma strukturę helikalną, która pozwala na użycie zarówno elektrycznych, jak i magnetycznych elementów zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Wynika to z budowy anteny elektronicznej i białkowej DNA, która ma kształt:

 

pręt (jako elektryczny dipol),

pierścień (jako dipol magnetyczny).

 

W ewolucyjnym procesie kształtowania anteny DNA, strukturalna zdolność nadawczo-odbiorcza została wykorzystana maksymalnie. Przejawia się to w polu zewnętrznym poprzez spontaniczne strojenie anteny w celu optymalnego odbioru informacji korzystnych dla życia. Nic dziwnego, że dość wcześnie obserwowano możliwość komórek roślinnych, zwierzęcych i ludzkich do automatycznego przywrócenia zaburzonej równowagi w ich polu. Zauważono jednak również, że mechanizm ten zawodzi w bardzo specyficznych warunkach.

Musi to być postrzegane jako przyczyna powstania i rozwoju metod leczenia, charakterystycznych dla tradycyjnej medycyny chińskiej, prowadzących do kontrolowania potencjału energii „Qi”, a tym samym do odzyskania utraconej równowagi pól w komórkach zwierzę lub ciało ludzkie.

 

Badania z fizyki i biologii teoretycznej wyraźnie pokazują elektromagnetyczny charakter wszelkich zmian zachodzących w żywej i nieożywionej materii. Przykład tego można znaleźć w strukturze DNA, której powstawanie uważa się za wynik wzajemnego oddziaływania strumieni elektromagnetycznych i materii na siebie. Można to wyjaśnić obecnym rozpowszechnieniem promieniowania cieplnego, które jest ściśle związane z rozwojem bezwładnościowych pól elektromagnetycznych. Ciepło stanowi „niespójną energię”, powodując nieregularne ruchy cząstek w każdej substancji.

 

Gdy foton napotyka atom, w którym różnica energii orbity elektronowej jest równa energii fotonu, elektron przeskakuje, pochłaniając światło, z (wewnętrznej) orbity, która ma niższą energię na orbicie (zewnętrznej) bogatszej w energię, co zakładając nie był dotąd wypełniony elektronem. Okres czasu, w którym elektron pozostaje w stanie wzbudzonym, jest na ogół bardzo krótki, w przybliżeniu od 10-9 sekund do mikrosekund. W „wzbudzonych” orbitach, wykazujących słabą fosforescencję, elektrony pozostają nie dłużej niż sekundę. Po tym czasie powracają do swoich pierwotnych orbit, emitując fotony. Oddziaływanie światła (fala elektromagnetyczna) i materii w ogólności stanowi właśnie takie elementarne akty, z udziałem wszystkich możliwych kwantów światła (o różnej energii i długości fali) i odpowiednich orbit elektronów.

 

Energie są bardzo duże, ponieważ przejścia elektroniczne wyłaniają się z najgłębszych skorup atomu. W przypadku atomów ciężkich przejście regresywne powoduje emisję promieniowania rentgenowskiego. W przypadku pocisków bardziej odległych od rdzenia, które wciąż są zajęte przez elektrony, przeniesienie elektronu do wyższej powłoki wymaga dostarczanie znacznie mniej energii. W wyniku skoku regresywnego emitowane jest promieniowanie ultrafioletowe lub światło widzialne, aw przypadku niewielkich różnic energii promieniowanie podczerwone.

 

Najbardziej zewnętrzne elektrony atomu nazywane są „elektronami walencyjnymi” i stanowią spoiwo dla wiązań chemicznych. Te elektrony są rozmieszczone na kilku atomach, jeśli w reakcji chemicznej powstanie nowa struktura atomowa (cząsteczka). Poruszając się po orbitach, które obejmują atomy, warunkują strukturę zawartości atomów. Elektrony walencyjne nazywane są również elektronami optycznymi (lekkimi). Stają się podekscytowani, pochłaniając światło. W wyniku powrotnych skoków do początkowych orbit pojawia się emisja promieniowania widzialnego lub ultrafioletowego (ultra niskiej masy).

 

Dlatego też, w wyniku obojętnych zderzeń cieplnych lub, dokładniej, pojawienia się inercyjnych pól elektromagnetycznych, następuje transfer elektronów do wyższych orbitali. Ich regresywnym przejściom towarzyszy emisja bezwładnościowego promieniowania elektromagnetycznego. Oczekiwana intensywność tego promieniowania wynika ze wzoru Plancka, który określa liczbę skoków regresywnych na jednostkę objętości, jednostkę czasu i zakres energii dla każdej temperatury i długości fali. Zatem natężenie strumienia fotonu dla każdej długości fali jest znane w fizyce.

 

Wydaje się, że rozwój nauki, stale poszukujący lepszego i lepszego zrozumienia funkcji fali elektromagnetycznej w procesach życia, pozwala, z dużym prawdopodobieństwem, na stwierdzenie, że „Qi” ma charakter elektromagnetyczny. W przeciwnym razie energia ta nie byłaby w stanie wpływać na komórki roślinne, zwierzęce i ludzkie w stopniu, który jest nam już dobrze znany. Postulowanie elektromagnetycznej natury „Qi” jest tutaj jedyną logiczną, a zarazem jedyną akceptowalną alternatywą z naukowego punktu widzenia.

 

Akupunktura i czikung w środowisku bioplazmatycznym

 

W nieustannym poszukiwaniu uniwersalnej wiedzy o życiu od niepamiętnych czasów niezmiennie zadajemy sobie te same pytania:

 

czym jest życie?

jak żyć zdrowo?

 

Aby uzyskać odpowiedzi, coraz częściej zwracamy się do innych kultur w poszukiwaniu nowych metod leczenia i badań, a także inspiracji naukowych. Ostatnio coraz większe zainteresowanie budzi sztuka medyczna tradycyjnej medycyny chińskiej, oparta na zjawisku wszechobecnej energii „Qi”. Dynamika „Qi” jest tutaj używana do opisu funkcji całego ciała i wszystkich procesów w nim zachodzących.

 

Starożytna nauka medycyny chińskiej umieściła ten rodzaj energii w organizmach zwierzęcych i ludzkich w określonych kanałach energetycznych zwanych południkami. Kanały te działają w systemach biologicznych w sposób precyzyjny i w precyzyjnych miejscach, komunikując się zarówno ze wszystkimi organami wewnętrznymi systemu biologicznego, jak iz otoczeniem zewnętrznym – Nieskończonym, poprzez biologicznie aktywne punkty występujące na powierzchni skóry (punkty akupunktury) . Wiedza na ich temat przyczyniła się do rozwoju różnych form wpływu medycznego na ciało ludzkie i zwierzęce, poprzez:

 

kontrolowanie przepływu „Qi” między południkami

zamykanie lub otwieranie biologicznie aktywnych punktów na energię „Qi”

transmisja indukcyjna „Qi” w sprzężeniu jednego systemu biologicznego z drugim.

 

Odpowiednie techniki stosowane w tych procesach medycznych obejmują:

 

Akupunktura i związane z nią formy terapii manualnych,

Chiński masaż Qigong.

 

Wszystkie wyżej wymienione techniki mają na celu wyrównanie poziomu energii „Qi”, który warunkuje zdrowie zwierzęcia lub ciała ludzkiego.

W ostatnich dziesięcioleciach badania prowadzone w Chinach, USA, Rosji i Europie pomagają lepiej zdefiniować właściwości biologicznie aktywnych punktów, które są aktywowane od pierwszych chwil narodzin żywego systemu. Należy również zauważyć, że punkty te są stale aktywne i mogą ulec zmianie w zależności od pory dnia, stanu emocjonalnego i zdrowia ciała.

Badania naukowe pozwoliły nam zaobserwować, że średnica biologicznie aktywnych punktów waha się od 1 mm do 5 mm w zdrowym ciele, podczas gdy w stanach zaburzeń zdrowia punkty te mogą wzrosnąć do średnicy około 1 cm. Radziecki naukowiec, fizyk B.I. Adamenko (Adamenko 1973) skonstruował specjalną aparaturę do pomiaru aktywności elektrycznej punktów biologicznych i nazwał ją CCAP (Przewodność Kanałów Punktów Akupunktury). Używając tego aparatu, zarejestrował wraz z psychiatrą Władimirem Raikowem elektryczną aktywność punktów akupunktury w różnych stanach aktywności ludzkiego ciała.

 

Podczas badań odkryli, że biologicznie aktywne punkty podlegają zmianom w zależności od stymulacji ludzkiego mózgu. Podczas snu, gdy aktywność mózgu jest zmniejszona, średnica biologicznie aktywnego punktu wynosi około 1 mm, podczas gdy podczas zwiększonej aktywności (stan przebudzenia), jest powiększana. Zauważyli również, że wszystkie stany emocjonalne wpływają na średnicę biologicznie aktywnych punktów. Wyniki tych badań zostały opublikowane w latach sześćdziesiątych przez V. Raikova w popularnonauce w Kolsomolskaja Pravda. Radziecki uczony A.A. Arewszatiana zaobserwował, że wzrost temperatury w komórkach cebuli powoduje przesunięcie szerokiego maksimum w ultrafiolecie na dłuższe fale. Zjawisko to spowodowane jest faktem, że po podwyższeniu temperatury następuje wzrost prawdopodobieństwa, że ​​odległości między parami zasad w sieci DNA staną się większe z powodu wyższej energii fotonów. W rezultacie wzrasta udział ultra-niskiej masy emisji fotonów w długich falach. Wyniki tych badań można uogólnić, stosując je do wszystkich form życia, ponieważ komórki zwierzęce i roślinne nie różnią się zachowaniem. Nie wyklucza się również, że zmiana średnicy biologicznie aktywnych punktów w różnych stanach aktywności ludzkiego ciała obserwowana przez Adamenkę i Raikovę powinna być powiązana z tym konkretnym zjawiskiem.

 

Osiągnięcia medyczne akupunktury wzbudziły wielkie zainteresowanie w USA dzięki publikacji artykułu Jamesa Restona w The New York Times, 26 lipca 1971 r. Autor opisał w nim swoje własne doświadczenia z akupunkturą jako metodą anestezjologii stosowaną u niego przez chińscy lekarze podczas operacji zapalenia wyrostka robaczkowego. Ten artykuł wywołał gorącą debatę na amerykańskiej ziemi wśród entuzjastów oraz sceptyków tej zagranicznej metody leczenia. W tej debacie obu stronom brakowało argumentów, które mogłyby wyjaśnić zasady działania akupunktury i podejścia terapeutycznego reprezentowanego przez tradycyjną medycynę chińską (patrz Kippner i Rubin 1973; Cielecki 1979 s. 69).

Nauka taka jak bioelektronika spotkała się z tym ogólnym potrzebą w połowie drogi, dając naukową podstawę interpretacji tradycyjnej medycyny chińskiej przy użyciu „Qi” w jej działaniu terapeutycznym. Bioelektronika pozwala nam wyodrębnić metody tradycyjnej medycyny chińskiej, w tym akupunktury, w kontekście fazy medycyny ludowej. Pojęcie „medycyny tradycyjnej” niekoniecznie jest równoznaczne z niemożnością potwierdzenia naukowego. Polska bioelektronika pozwala na elektromagnetyczną interpretację tradycyjnej medycyny chińskiej i umieszczenie jej na granicy metodologii badawczej stosowanej w biologii molekularnej i fizyce kwantowej.

Wszystkie działania naukowe muszą mieścić się w określonym systemie myślenia, który jest równoważny z ramami odniesienia dla interpretacji wyników badań. Nie ma wyników naukowych zawieszonych w próżni interpretacyjnej. Za pomocą badań zaobserwowano, że w tradycyjnej medycynie chińskiej mamy do czynienia z procesami kwantowymi emisji elektromagnetycznej, efektami kwantowo-akustycznymi i zjawiskami luminescencji (emisja ultra-małej masy), uważanymi za istotne zjawiska życia. W ten sposób w tradycyjnej medycynie chińskiej jesteśmy przeciwni zjawisku plazmy biologicznej w żywym systemie. Bioplazma jest dynamiczną rzeczywistością biologiczną, która wynika z odpowiedniej gęstości ładunków elektrycznych, wywoływanej przez reakcje chemiczne i procesy elektroniczne w ośrodku półprzewodnikowym związku organicznego.

 

Bioplazma, w postaci każdej fizycznej plazmy, przenosi wszystkie rodzaje energii jako zmianę jej profilu elektrycznego. Badania Adamenko i Raikova pozwalają nam z dużym prawdopodobieństwem utrzymać, że akupunktura jest bezpośrednim działaniem, poprzez biologicznie aktywne punkty, na stan elektryczny plazmy biologicznej. Przebicie biologicznie aktywnego punktu powoduje równomierny transfer informacji w plazmatycznym środowisku całego systemu biologicznego i to zaburzenie powinno być postrzegane jako efekt medyczny.

Starożytne opisy medycyny chińskiej pozwalają zobaczyć „Qi” elektromagnetycznie, z perspektywy aktualnych osiągnięć biologii teoretycznej i fizyki kwantowej, oraz zobaczyć jej techniki leczenia jako bezpośredni wpływ na plazmę systemu biologicznego.

 

Tylko w bioelektronicznym systemie myślenia nowoczesne badania naukowe nad metodami medycznymi TCM, przy użyciu precyzyjnych aparatów pomiarowych, prowadzone w Chinach, USA, Rosji i krajach UE, znajdują odpowiednie ramy odniesienia dla interpretacji uzyskanych wyników badań

X
Exclamation Triangle Check code