REGULAMIN

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej https://marcusqigong.pl/ (zwanej dalej „Witryna”).

1.       PREAMBUŁA

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny, prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulamin”). Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji, formalizacji i sprzedaży usług za pośrednictwem serwisu www. marcusqigong.pl, w szczególności biletów na usługi i innych. Niniejszy Regulamin zawiera ważne informacje o korzystaniu z Witryny, a także istotne informacje i wskazówki dotyczące świadczenia usług, jakie mogą Państwo uzyskać za jego pośrednictwem. Przed skorzystaniem z Witryny zobowiązani jesteście Państwo samodzielnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z warunkami zawartymi w Regulaminie, prosimy natychmiastowo zaprzestać korzystania z Witryny. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących korzystania z Witryny lub usług, prosimy kierować na adres e-mail: info@marcusqigong.

2.1. „Stowarzyszenie”, „my” oznacza Polskie Stowarzyszenie Zdrowotnego Qigongu De Rui z siedzibą w Warszawie, przy ul. Heroldów 1 B, 01-991 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510499, o numerze NIP 5851471469, o numerze REGON 361358331, które w zakresie prowadzonej przez siebie działalności nie świadczy usług, a jedynie operuje Witryną jako sprzedawca aby umożliwić Klientom rezerwację tych usług.

2.2. „Klient”, „Użytkownik”, „Nabywca”,  - osoba fizyczna, która korzysta z Witryny i/lub dokonuje Rezerwacji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i jest stroną niniejszego Regulaminu i/lub umowy o świadczeniu Usług zawartą z odpowiednim Usługodawcą.

2.3. ” Witryna” — publicznie dostępna strona internetowa, która jest administrowana i obsługiwana przez Stowarzyszenie i umieszczona w sieci Internet pod adresem www.marcusqigong.pl razem ze wszystkimi stronami, subdomenami, a także stronami podsieci Usług Witryny oraz oprogramowaniem, za pomocą którego dostarczane są: (i) wyświetlanie informacji dla Użytkowników o usługach oraz innych Pomocniczych Usługach Stowarzyszenia; (Ii) udostępnienie technicznej możliwości utworzenia Rezerwacji za pośrednictwem Systemu Rezerwacji dostępnego na tej stronie, zgodnie z Regulaminem.

2.4. „Akceptacja Regulaminu” — to odpowiedź Użytkownika Witryny polegająca na akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez podjęcie następnych działań: w zakresie korzystania z Witryny i świadczonych Usług przez korzystanie i kontynuację korzystania z Witryny (dostęp lub ponowny dostęp do Witryny), i/lub w zakresie rejestracji w Witryny lub Rezerwacji poprzez rejestrację w Witryny przez zaznaczenie przez Użytkownika lub odpowiedniej, oddzielnej opcji, i/lub dokonanie Rezerwacji lub zamówienie Pomocniczych Usług Stowarzyszenia przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniej oddzielnej opcji. Rejestracja w Witryny lub dokonanie Rezerwacji, Akceptacja Regulaminu stanowią całkowitą i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Akceptacja Regulaminu rodzi prawne konsekwencje dla stron zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku dalszego korzystania z Witryny prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem, zgłoszeniem uwag w Witrynie lub przesłaniem ich do Stowarzyszenia, zgodnie z powyższym postanowieniem. Akceptacja Regulaminu dotyczy wyłącznie zasad i warunków w nim uregulowanych.

2.5. „Zamówienie”, „Rezerwacja” jest to samodzielnie wykreowana w Witrynie przez Klienta prośba o usługę, która przypisuje wybraną Usługę do konkretnej osoby fizycznej, a która następnie jest potwierdzona i akceptowana przez Stowarzyszenie. Każde Zamówienie/Rezerwacja zostanie uznane za zaakceptowane przez Stowarzyszenie tylko po potwierdzeniu płatności przez Klienta, otrzymanie Stowarzyszenia potwierdzenia od Usługodawcy wysłanie odpowiedniego potwierdzenia przez Stowarzyszenie dla Klienta.

2.6. „Usługi Witryny” — usługi dostępne w Witrynie w celu ich zamówienia obejmujące: bilety na eventy, spotkania, zjazdy.

2.7. „Usługa” —to szereg odpłatnych czynności przewidzianych dla Klienta przez Usługodawcę. Zakres Usługi i początek jej świadczenia są wybierane samodzielnie przez Klienta w trakcie dokonywania rezerwacji spośród opcji oferowanych w Witrynie. Zgodnie z zasadami i warunkami niniejszego Regulaminu Usługodawcy nie są zobowiązani do świadczenia Klientom żadnych innych usług, z wyjątkiem tych, które zostały określone w Rezerwacji

2.8. „Bilet elektroniczny „Elektroniczny voucher”, „Bilet” — jest to elektroniczny dokument/formularz, który: jest przechowywany systemie Rezerwacji Usługodawcy lub w globalnym systemie dystrybucji; zawiera pełny zestaw danych o Usłudze; w zależności od wybranej usługi, może wyświetlać dane identyfikacyjne sprzedawcy, Stowarzyszenia, Usługodawcy, Nabywcy, potwierdza zakup Usługi lub jej Rezerwacje; potwierdza prawo osób, wskazanych w dokumencie, do skorzystania z Usługi; zobowiązuje Usługodawcę do świadczenia Usług. Taki elektroniczny dokument jest tworzony przez Stowarzyszenie lub bezpośrednio przez Usługodawcę i jest wysyłany na adres e-mail Klienta w postaci elektronicznego formularza/biletu.

2.9. „System Rezerwacji” — to system informacyjny, zawierający dane na temat pełnej listy Usług, dostępnych dla Rezerwacji i nabycia za pośrednictwem Witryny. Informacje w Systemie Rezerwacji mogą być w dowolnym momencie zmienione lub uzupełnione dlatego zaleca się, aby Klient korzystał z Systemu Rezerwacji na zasadzie „jak jest i jak dostępnie”.

2.10. „Regulamin Świadczenia Usług” lub „Zasady Taryfowe” — to zasady i warunki Usługodawców, zgodnie, z którymi dokonane są rezerwacje, zakup, anulowanie, unieważnienie, zmiana lub zwrot odpowiedniej Usługi, które Użytkownicy zobowiązani są się zapoznać, zaakceptować i przestrzegać. Regulamin Świadczenia Usług/Zasady Taryfy ustalane są przez Usługodawców zgodnie z ich zasadami i warunkami handlowymi, obowiązującym prawem i przepisami międzynarodowymi, które mogą być stosowane do tego typu Usług.

2.11.”System Płatniczy” — to organizacja płatnicza, uczestnicy systemu płatniczego i całokształt stosunków, które powstają między nimi podczas przelewu środków od Nabywców na konto Stowarzyszenia/Usługodawców/ za usługi, dostępne do nabycia przez „Witrynę”. Operator Usług Infrastruktury Płatniczej” — to instytucja przetwarzania i rozliczania oraz inne podmioty upoważnione do świadczenia określonych rodzajów usług w systemie płatniczym lub wykonywania funkcji operacyjnych, informacyjnych i technologicznych w zakresie przelewu środków Nabywcy na konto Stowarzyszenia/Usługodawców za usługi, nabyte przez Witrynę, posiadających licencje i pozwolenia na przelew środków oraz działających zgodnie z umową, zawartą ze Stowarzyszeniem/Usługodawcą

 

 

 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

3.1. Przedmiot Regulaminu.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, formalizacji i sprzedaży Usług przez Witrynę a także świadczenie Dodatkowych Usług Stowarzyszenia w związku z możliwościami technicznymi Witryny na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Całość Regulaminu.

Niniejszy Regulamin, przyjęta Umowa ІАТА, Regulamin Świadczenia Usług/Zasady Taryfowe, a także wszelka polityka oraz powiadomienia/wiadomości Stowarzyszenia zaakceptowane przez Państwa dostępne w Witrynie lub wysłane do Państwa pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS (dostępne w trakcie Rezerwacji lub w jakimkolwiek innym czasie) stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy Państwem a Stowarzyszeniem w zakresie korzystania z Serwisu, dokonania Rezerwacji, a także korzystania z Dodatkowych Usług Stowarzyszenia.

3.3. Akceptacja Regulaminu.

Jeśli Użytkownik (i) rejestruje się w Witrynie, i/lub (ii) dokonuje Rezerwacji lub zamawia Dodatkowe Usługi Stowarzyszenia, zostanie poproszony o zaznaczenie odpowiedniego pola wskazującego bezpośredni link do niniejszego Regulaminu w celu: zaakceptowania zasad i warunków określonych w Regulaminie w całości i bezwarunkowo oraz bez jakichkolwiek zmian w całości, niewątpliwie i bez żadnych zmian zaakceptować warunki, zawarte w niniejszym Regulaminie, czyli dokonać Akceptacji Regulaminu; potwierdzenia, że zapoznaliście się Państwo z zasadami i warunkami niniejszego Regulaminu i zobowiązujecie się Państwo postępować podczas korzystania z Witryny i dokonywania Rezerwacji ściśle na podstawie niniejszego Regulaminu, oraz w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, wyraziliście Państwo zgodę, aby Stowarzyszenie użyło wszelkich niezbędnych środków w celu usunięcia naruszeń i ochrony jej naruszonych praw zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa; i potwierdzenia, iż wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych osobowych (polityki prywatności); i wyrażacie Państwo, aby w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Stowarzyszenie, w trakcie dokonywania Rezerwacji i płatności za zamówione usługi Usługodawcom działała w Państwa imieniu i na Państwa rzecz jako przedstawiciel. W przypadku, gdy będzie to wymagane ze względu na rodzaj zakupionej przez Państwa usługi, dorozumiewa się że wyrazili Państwo zgodę oraz rozumiecie, że Usługodawca czy Stowarzyszenie (lub osoby powiązane) może obciążyć Państwa konto.

3.4. Zmiany Regulaminu.

Stowarzyszenie może, według własnego uznania, wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu, które będą przyszłe miały zastosowanie do przyszłych Rezerwacji. Stowarzyszenie będzie publikować wszelkie zmiany w Witrynie. Za wyjątkiem publikacji w Witrynie, Stowarzyszenie nie ma obowiązku powiadamiać Użytkowników o wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Państwo zobowiązuje się samodzielnie i regularnie sprawdzać zmiany w Regulaminie i ich ostatnie wydanie. Jeśli nie akceptujecie Państwo zmienionych postanowień Regulaminu, należy wstrzymać korzystanie z Witryny.

3.5. Język Regulaminu i język Witryny.

Głównym językiem Witryny i Regulaminu jest język polski, który ma pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi, dostępnymi w Witrynie. Podczas dokonania Rezerwacji, wyrażacie Państwo zgodę na te warunki i zasady w zakresie przedstawienia informacji o Regulaminie Świadczenia Usług/Zasadach Taryfowych, a także zobowiązujecie się Państwo samodzielnie zapoznać się z ich treścią i otrzymacie porady dotyczące ich zasad i warunków oraz poprawności tłumaczenia na wybrany przez Państwa język przed dokonaniem Rezerwacji. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu i warunków określonych w Regulaminie Świadczenia Usług/Zasadach Taryfowych prosimy skontaktować się ze Stowarzyszeniem. Dokonanie Rezerwacji, potwierdza wyrażenie przez Państwa pełnej i bezwarunkowej zgody na Zasady Świadczenia Usług/Zasadach Taryfowych, oraz będziecie ponosić Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko powiązane z zamówieniem usługi zgodnie z warunkami, na które wyraziliście Państwo zgodę. W trakcie dokonywania Rezerwacji, spełniacie Rezerwacje, zobowiązujecie się samodzielnie sprawdzić, czy Regulamin Świadczenia Usług/Zasad Taryfowych dla każdej oddzielnej Usługi nie są względem siebie sprzeczne. Niniejszym potwierdzacie Państwo, że warunki niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług/Zasad Taryfowych dla każdej oddzielnej usługi oraz wszelkie inne wiadomości i informacje w Witrynie są podane w sposób wyraźny, kompletny i jednoznaczny, oraz w łatwo dostępnej formie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących informacji podanych w Serwisie oraz Regulaminie prosimy skontaktować się ze Stowarzyszeniem

4. REGUŁY I WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY I ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1. Reguły i uwagi dotyczące korzystania z Witryny.

Jeśli kontynuujecie Państwo korzystanie z Witryny, zgadzacie się na przestrzeganie następujących obowiązkowych reguł i środków ostrożności korzystania z Witryny:

4.1.1. Jesteście osobą fizyczną, która ma co najmniej 18 (osiemnaście) lat posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i zawierania umów z Stowarzyszeniem i osobami trzecimi na mocy niniejszego Regulaminu.

4.1.2. Zobowiązujecie się korzystać z Witryny zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, i jednocześnie powstrzymywać się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem.

4.1.3. Zobowiązujecie się Państwo dokonywać Rezerwacji i wykorzystywać Usługi zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług/Zasad Taryfowych Usługodawców, których wybraliście i zaakceptowaliście. Następnie na podstawie niniejszego Regulaminu możecie Państwo zamawiać i korzystać z Dodatkowych Usług Stowarzyszenia

4.1.4. Wyrażacie Państwo zgodę i potwierdzacie, że wszelkie informacje w Witrynie, Usługi Witryny i System Rezerwacji świadczą usługi na zasadzie „jak jest i jak dostępnie” i nie mogą być interpretowane się jako zachęta bądź wyraźne rekomendacje lub preferencje odnośnie usług jednego z Usługodawców. Zobowiązujecie się Państwo korzystać z informacji i technicznych możliwości Witryny na własne ryzyko, a także bez żadnych gwarancji od Stowarzyszenia. Potwierdzacie, że samodzielnie i świadomie dokonujecie wyboru usług, a także ponosicie odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i bezczynność, oparte na informacjach, zawartych w Witrynie, Systemie Rezerwacji i/lub dostarczonych przez Stowarzyszenie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji wyrażacie Państwo zgodę na zapoznanie się z wszystkimi dostępnymi informacjami o usługach (w tym, które są odniesieniem do zewnętrznych źródeł informacji), a także skonsultować się z wykwalifikowanym ekspertem lub otrzymać informacje dostępne z innych źródeł. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ogranicza naszej odpowiedzialności za umyślne przewinienia.

4.1.5. Państwa dane.

Zgadzacie się Państwo, że wszystkie informacje, które wskazaliście w tej Witrynie, w tym informacje, podane podczas rejestracji, są prawdziwe, dokładne, rzeczywiste i kompletne. Ponosicie pełną i wyłączną odpowiedzialność za przekazaną przez was informację w Systemie Rezerwacji w celu dokonania Rezerwacji i płatności. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za żadne dane niepoprawnie określone w Rezerwacji.

4.1.6. Opinie.

Potwierdzacie i wyrażacie Państwo zgodę, że komentarze/opinie, które opublikowaliście w Witrynie lub przesłaliście do Stowarzyszenia, lub opublikowaliście w jakimkolwiek innym serwisie internetowym czy społecznościowym dotyczące Stowarzyszenia i Witryny, mogą być opublikowane i dostępne w Witrynie, innym serwisie internetowym czy społecznościowym w celu informowania innych o Państwa zdaniu co do używanej Usługi. Ponoszą Państwo pełną i wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie komentarzy/opinii, a także nie będziecie podawać w nich: danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich; wulgaryzmów czy informacji naruszających porządek publiczny, tryb lub prawa osób trzecich; informacji uzyskane z naruszeniem praw własności intelektualnej lub niezgodnie z prawem; materiałów reklamowych i marketingowych osób trzecich wzywających do uczestnictwa w programach lojalnościowych i innych zachęt. Zamieszczanie (publikowanie), zmiana i usuwanie komentarzy/opinii odbywa się wyłącznie według uznania Stowarzyszenia

4.1.7.Wymogi techniczne:

Dla poprawnego funkcjonowania Usług Witryny, komputer i połączenie z Internetem muszą odpowiadać następnym kryteriom: (i) szerokopasmowy dostęp; minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 × 768; (ii) zalecane przeglądarki internetowe: Microsoft Internet Explorer 11.0 i wyżej; Firefox 40.0 i wyżej; Google Chrome 43.0 i wyżej; Opera 12.0 i wyżej; Safari-według własnego mniemania; wszystkie przeglądarki powinny mieć zainstalowany Flash 6 i wyżej. Warunkiem technicznym dla korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie za pośrednictwem poczty e-mail, jest posiadanie konta użytkownika poczty elektronicznej, za pomocą którego można wysyłać i odbierać wiadomości elektroniczne. Wszystkie informacje, przekazywane przez Witrynę, są chronione przez zaawansowaną technologię bezpieczeństwa przekazania informacji (protokół SSL (Secure Socket Layer), który jest wykorzystywany do szyfrowania informacji przesyłanych przez Internet), zgodnie z  właściwym prawem, zasadami bezpieczeństwa i poufności.

4.1.8. Komunikacja elektroniczna.

Poprzez podanie nam odpowiednich informacji kontaktowych, zgadzacie się Państwo korzystać z następujących środków komunikacji elektronicznej :(і) poczty elektronicznej i (іі) SMS - wiadomości (łącznie lub oddzielnie zwane: sms, push-wiadomości, Skype -, Viber -, WhatsApp — lub wiadomości innego typu czy kanału przekazu na wskazany przez Państwa numer telefonu) w związku z Witryną, informacji o usługach, a także elektronicznym wysłaniu wiadomości (poczta elektroniczna, sms- wiadomości) związanych z korzystaniem z Witryny, Rezerwacją Usług lub Dodatkowych Usług Stowarzyszenia. Dla należnego dokonania Rezerwacji i otrzymania Usług lub Dodatkowych Usług Stowarzyszenia, musicie Państwo podać rzeczywisty (poprawny) adres poczty elektronicznej i rzeczywisty (poprawny) numer telefonu, a także ponosicie pełną i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie takich danych. Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sprawdzania i nie ponosi odpowiedzialności za żaden niepoprawny lub nieprawidłowy adres poczty elektronicznej lub niepoprawny numer telefonu, lub za ustawienia profilu (filtry spamu i tak dalej) i odpowiednio, za nieotrzymanie właściwych wiadomości dotyczących stworzonych Rezerwacji lub zamówionych Dodatkowych Usług. Wprowadzenie zmian i poprawianie błędów w adresie poczty elektronicznej lub numerze telefonu (jeśli jest to technicznie dostępnie w Witrynie) jest dokonywane przez Użytkownika samodzielnie lub, jeśli jest to możliwe poprzez przez kontakt ze Stowarzyszeniem, zgodnie z prośbą Użytkownika. W przypadku, gdy Stowarzyszenie wyśle wiadomość na Państwa adres poczty elektronicznej/numer telefonu (wskazane w Witrynie), a one okażą się one niepoprawne lub nieprawidłowo wskazane, ponosicie Państwo pełną i wyłączną odpowiedzialność za zagrożenia związane z ewentualnymi konsekwencjami użycia niepoprawnego lub nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej/numeru telefonu, w tym za działania osób trzecich, a także zobowiązujecie się nie zgłaszać wobec Stowarzyszenia żadnych finansowych, prawnych i innych roszczeń z powyższych powodów.

4.1.9. Wszystkie pytania, komentarze, propozycje, opinie i skargi do Stowarzyszenia możecie Państwo kierować za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków informacyjnych w Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, by odpowiedzieć w krótkim terminie, lecz w każdym razie nie później niż w ciągu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od momentu otrzymania wniosku.

4.1.10. Legalność wiadomości elektronicznych i danych Systemu Rezerwacji.

Wyrażacie Państwo zgodę, że (i) wszystkie wysłane Państwu wiadomości elektroniczne, za pośrednictwem Witryny lub Działu obsługi odpowiednio (lub w inny sposób ustalony przez strony) są równe komunikacji pisemnej; i (ii) wszystkie elektroniczne i systemowe dane, przechowywane w Systemie Rezerwacji Witryny lub GDS/systemie rezerwacji odpowiedniego Usługodawcy, łącznie lub oddzielnie, stanowią obowiązkowe, odpowiednie i wystarczające dowody w rozwiązywaniu możliwych pretensji/sporów, w tym sporów prawnych wynikających z lub w związku z niniejszym Regulaminem.

4.1.11. Działania w imieniu osób trzecich.

Zobowiązujecie się Państwo wykorzystywać tę Witrynę i usługi, dostępne za pośrednictwem Witryny wyłącznie dla siebie lub innych osób, w których imieniu macie prawo działać i nabywać odpowiednie prawa i obowiązków. Niniejszym potwierdzacie Państwo, że takie osoby udzieliły Państwu pełnomocnictwa i macie prawo w ich imieniu dokonywać wyboru i zakupu nabycia Usług/Dodatkowych Usług Stowarzyszenia a także wyrażać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych, niezbędnych dla Rezerwacji i korzystania z usług. Zobowiązujecie się na bieżąco i w pełni informować te osoby o warunkach niniejszego Regulaminu, wskazanych w nim środkach ostrożności, w tym o wszystkich Regulaminach Świadczenia Usług/Zasadach Taryfowych oraz ograniczeniach, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do zamawiania, zakupu i korzystania z wybranych usług przed dokonaniem Rezerwacji. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje niepowiadomienia, a także za działania osób fizycznych, spowodowane takim niepowiadomieniem. Przed dokonaniem Rezerwacji w imieniu i na rzecz tych osób fizycznych zobowiązujecie się je poinformować, iż zgodnie z niniejszym Regulaminem nie są oni stroną umowy zawartej między Państwem a Stowarzyszeniem, a także nie są uprawnieni do skierowania względem Stowarzyszenia jakichkolwiek finansowych, prawnych i innych roszczeń, które dotyczą zamówionych usług za pośrednictwem Witryny. Osoby trzecie powinny zostać poinformowane przez Nabywcę oraz wyrazić pełną i wyłączną zgodę na to, że wszelka komunikacja dotycząca zamówionych usług będzie odbywać się za pośrednictwem zakładki „Moje konto” lub poczty elektronicznej/telefonu. Należy natychmiast w pełni informować osoby fizyczne, w których imieniu Państwo działacie, o wszystkich zmianach/anulowaniach, które dotyczą zamówionych usług oraz o wszystkich informacjach, dotyczących zamówionych usług, którą zostanie otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms - wiadomość, lub w inny uzgodniony sposób komunikacji. Nabywca ponosi odpowiedzialność za skutki niepowiadomienia, a także za działania osób fizycznych, spowodowanych takim niepowiadomieniem.

 

4.1.12. Umowa z Dostawcą Usług

Wyrażacie Państwo zgodę, że wszystkie umowy dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę zawarte są bezpośrednio między Państwem a odpowiednimi Usługodawcami. Wyrażacie Państwo zgodę i jesteście Państwo w pełni świadomi, że Stowarzyszenie nie będzie uważane za stronę umowy zawartej między Państwem a Usługodawcą w żadnych okolicznościach. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z Regulaminem Świadczenia Usług/Zasadami Taryfowymi oraz warunkami umów z Usługodawcami, które zostały przedstawione Państwu w trakcie procesu Rezerwacji, nie powinniście dokonywać Państwo Rezerwacji. Przyjmując wyżej wymienione warunki, ponosicie pełną i wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu Świadczenia Usług/Zasad Taryfowych dla wybranego Usługodawcy i zobowiązujecie się w szczególności , lecz nie ograniczając się do : wypełnienia (і) warunków zakupu Usług,(іі) uiszczenia niezbędnych opłat w całości oraz w ustalonych terminach i ustalonych taryfach, podatkach, opłatach, zasadach i ograniczeniach Usługodawcy, (ііі) warunków anulowania / zmiany / zwrotu zamówionych usług. Potwierdzacie Państwo, że zapoznaliście się i zgadzacie się z warunkami Usługodawcy, które zostały przedstawione w Witrynie. Akceptacja niniejszego Regulaminu nie zastępuje akceptacji Regulaminu świadczenia Usług Usługodawcy.

4.1.13. Dodatkowe Usługi oraz oferty Stowarzyszenia

Dokonując Rezerwacji, wyrażacie zgodę i upoważniacie Stowarzyszenie do przetwarzania informacji o stworzonych przez Witrynę Rezerwacjach, a także informacji kontaktowych, podanych w Witrynie (imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w celu wysłania wiadomości o ofertach specjalnych, promocjach i usługach dodatkowych, dostępnych w Witrynie; oferowania płatne lub bezpłatnych Dodatkowych Usług Stowarzyszenia. W zależności od etapu Rezerwacji, na którym oferowana jest Dodatkowa Usługa Stowarzyszenie, cena za tę usługę wliczona w cenę Rezerwacji lub proponowana jest oddzielnie. Zamawiając Dodatkową Usługę Stowarzyszenia, ponosicie pełną i wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie warunków świadczenia Dodatkowych Usług Stowarzyszenia i zobowiązujecie się, w tym, lecz nie ograniczając się : wykonywać (і) postanowienia i warunki nabycia Dodatkowych Usług Stowarzyszenia,(іі) dokonać zapłaty wszelkich niezbędnych opłat w określonych terminach i w wysokości określonej w taryfach, na zasadach określonych przez Stowarzyszenie.

4.1.14. Zmiana informacji Witryny.

Stowarzyszenie ma prawo według własnego uznania, w każdej chwili i z dowolnych przyczyn: dodawać nowe i/lub usuwać istniejące Usługi, Dodatkowe Usługi Stowarzyszenie, Usługi Witryny i funkcjonalności; zmieniać design; dodawać/usuwać sposoby płatności dostępne dla opłaty Rezerwacji za pomocą Witryny; wyznaczać/zmieniać koszt usług przed potwierdzeniem Państwa Rezerwacji; zwiększać/zmniejszać wysokość Opłat serwisowych i Dodatkowych Usług Stowarzyszenia, które pobierane są podczas stworzenia, kupna, anulowania/ zmiany/ zwrotu Usług przed potwierdzeniem Rezerwacji.

4.1.15. Poprawienie błędów.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do poprawienia wszelkich oczywistych błędów (w tym w informacji finansowych) w Witrynie oraz Rezerwacjach (opłaconych i nieopłaconych). Jeśli cena Usług w Państwa Rezerwacji została wskazana z oczywistym błędem, zostanie wam zaproponowana (jeśli to możliwe): (і) zmiana Rezerwacji poprzez skorygowanie ceny, lub (іі) anulowanie Rezerwacji bez nakładania żadnych opłat lub kar.

4.1.16. Działania sprzeczne z prawem.

Zobowiązujecie się Państwo nie używać żadnego oprogramowania, przeznaczonego dla uszkodzenia infrastruktury Witryny, naruszenia jego właściwego i prawidłowego funkcjonowania; naruszać ograniczeń nagłówków-HTTP, próbować przechwycić jakiekolwiek informacje i dane osobowe przetwarzane przez Witrynę; dekompilować, dezasemblować dane w Witrynie; dopuszczać się działań, które powodują nadmierne obciążenie infrastruktury Witryny, monitorowanie, automatyzowane usuwanie informacji lub kopiowanie jakichkolwiek danych i informacji z Witryny, robić „ramki”, „zwierciadła”, lub w inny sposób ingerować się w działanie WItryny w dowolny sposób i w jakimkolwiek celu. Nie jest dozwolone tworzenie kilku profili jednocześnie, celowe zniekształcanie danych osobowych, naśladowanie jakiejkolwiek osoby, tworzenie fikcyjnych Rezerwacji i innych. Wszelkie oszustwa (próby oszustwa) dotyczące korzystania z Witryny oraz płatności kartą za pośrednictwem Witryny są przedmiotem dochodzenia, a osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym.

4.1.17. Ograniczenie w dostępie do Serwisu.

W celu podjęcia zaplanowanych i nieplanowanych prac technicznych i profilaktycznych lub w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i z jakiegokolwiek powodu uprzedniego bez wyjaśnień i powiadomienia Stowarzyszenie ma prawo według własnego uznania odmówić komukolwiek dostępu do tego Witryny i dokonywania Rezerwacji, zawieszając/blokując dostęp do Witryny.

 

4.2.Reguły i uwagi dotyczące zamówienia Usług

4.2.1. Przestrzeganie Regulaminu Świadczenia Usług.

Dokonując Rezerwacji, Nabywca potwierdza, że są zapoznał się i zgadza się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Świadczenia Usług/Zasadami Taryf wybranych Usługodawców, z warunkami świadczenia Dodatkowych Usług Stowarzyszenia, jaki został zaprezentowany i zaakceptowany przez Kupującego w ramach procesu Rezerwacji. Wszelkie naruszenie niniejszych zasad oraz Regulaminu Świadczenia Usług/Zasad Taryfowych lub Dodatkowych Usług Stowarzyszenia może skutkować anulowaniem rezerwacji, odmową dostępu do nabytych usług bez zwrotu zapłaconych pieniędzy; Potrącenie zaliczki bez zwrotu pieniędzy; Zwrócenie na swój koszt wszelkich strat poniesionych przez Stowarzyszenie lub Usługodawcę w wyniku takiego naruszenia. Zaznaczając pole wyboru przed dokonaniem rezerwacji, potwierdzacie, że zapoznaliście się i zgadzacie się z niniejszym Regulaminem.

4.2.2. Wybór usług.

Wszystkie etapy dokonania Rezerwacji można podsumować następująco: wybór zakresu i rodzaju usług oraz dane dotyczące Nabywcy, wybór metody płatności są dokonywane według własnego uznania Nabywcy. Informacje podane przez Nabywcę w momencie dokonywania rezerwacji są automatycznie rejestrowane w systemie rezerwacji, globalnym systemie dystrybucji/GDS) i/lub wewnętrznym systemie rezerwacji Usługodawcy w celu potwierdzenia rezerwacji i świadczenia usług. Niektórzy Usługodawcy mogą wymagać od Kupującego uzgodnienia i zrzeczenia się roszczeń przed skorzystaniem z oferowanych usług. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z tymi Regulaminami, należy wstrzymać proces Rezerwacji i nie korzystać z tych usług.

4.2.3. Zmiana Warunków świadczenia usług.

Klienci zobowiązani są przybywać do miejsca świadczenia Usług na czas i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezgłoszenie się lub późniejsze przybycie do miejsca świadczenia Usług, niemożliwość korzystania z Usług z powodu niezgodności z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Świadczenia Usług / Zasadami Taryfy. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw gwarancyjnych konsumenta.

4.2.4.     Początek korzystania z usług.

Klienci są zobowiązani do przybycia na miejsce świadczenia usług w odpowiednim czasie (np. nie później niż w terminie określonym przez Usługodawcę) i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niestawienie się lub spóźnienie się na miejsce świadczenia Usług lub brak możliwości korzystania z Usługi z powodu nieprzestrzegania warunków niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Świadczenia Usług.

 

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REZERWACJA, ZAKUP. OPŁATA

5.1. Postanowienia ogólne. Rezerwacja

5.1.1. Dokonując rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych  i innych danych niezbędnych do rezerwacji i korzystania z Usług.

5.1.2. System Rezerwacji może oferować dodatkowe usługi Usługodawców i/lub Dodatkowe Usługi Stowarzyszenia podczas dokonania Rezerwacji.

5.1.3. Zmiana danych w Rezerwacji.

Należy pamiętać, że zmiana dat czy godzin rezerwacji może być podstawą do zmiany biletu i wydania nowego biletu zgodnie z nową taryfą, a także ustalenie nowego kosztu Rezerwacji zgodnie z warunkami Usługodawcy.  Pod czas wprowadzenia zmian w Rezerwacje, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie możliwe ryzyko finansowe związane z anulowaniem/zmianą/zwrotem rezerwacji. Dlatego prosimy o uważne wypełnienie wszystkich danych w Rezerwacji. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, by zweryfikować informacje wprowadzone w trakcie Rezerwacji, lecz nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, niepełne czy niedokładne wypełnienie danych osobowych przez Państwa i innych Klientów oraz za związane z nimi straty.

5.1.4. Dokument elektroniczny/formularz biletu dla wybranego typu Usług jest wysyłany Kupującemu na podany podczas Rezerwacji lub w inny określony sposób adres e-mail. Stowarzyszenie nie ma obowiązku wysłania żadnych dokumentów elektronicznych przed otrzymaniem od Zamawiającego pełnej opłaty.

5.1.5. Rabaty i oferty specjalne.

Stowarzyszenie przewiduje uzyskiwanie zniżek i ofert specjalnych dla członków Stowarzyszenia.

6.2. Postanowienia ogólne. Opłata

6.2.1. Wybór metody płatności i szczegółów płatności.

Nabywca samodzielnie wybiera sposób płatności za Rezerwację z zakresu możliwych i dostępnych w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku opłaty kartą Kupujący podaje informacje dotyczące kart płatniczych, a mianowicie: numer karty, termin ważności, kod CVC / CVV oraz imię właściciela karty, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i płatniczych przez Stowarzyszenie, System Płatniczy dla przelewu środków za Rezerwację. Stowarzyszenie może udostępnić Państwu jeden lub kilka sposobów płatności za Rezerwację. Stowarzyszenie ma prawo w każdej chwili i według własnego uznania zmienić lub usunąć wszelkie sposoby płatności w Serwisie bez obowiązku aktualizacji i zmian niniejszego Regulaminu.

6.2.2. Wystarczająca ilość środków na opłatę.

W momencie dokonywania Rezerwacji oraz w przypadku płatności kartą/kontem bankowym Kupujący posiada wystarczającą ilość środków potrzebnych do pełnej opłaty za Rezerwacje, w tym możliwe dodatkowe koszty, związane z przetwarzaniem płatności, przewalutowaniem. Saldo na karcie płatniczej/koncie bankowym powinno być wystarczającym dla pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji i koszty poniesione przez Kupującego z powodu braku środków na karcie płatniczej/koncie bankowym.

6.2.3. Transakcje płatnicze.

W przypadku dokonania rezerwacji, środki na karcie płatniczej/koncie bankowym mogą zostać czasowo zablokowane z późniejszym pobraniem w wysokości uzgodnionej ceny za Rezerwacje. Karta płatnicza może zostać obciążona przez Stowarzyszenie /System Płatności . Pobieranie środków może nastąpić zarówno w momencie dokonywania rezerwacji, jak też po jej dokonaniu, w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych lub dłużej, odpowiednio do reguł Usługodawcy. Nabywca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań, aby umożliwić Stowarzyszeniu/Systemowi Płatniczemu obciążenie karty płatniczej w dowolnym momencie (tzn. wszelkie ograniczenia płatności i limity bankowe muszą zostać unieważnione przez Klienta, dopóki konto nie zostanie obciążone).

6.2.4. Weryfikacja transakcji płatniczych.

Wszystkie rezerwacje umieszczone w Serwisie internetowym są weryfikowane przez Stowarzyszenie, które używa wszelkich środków w celu sprawdzenia legalności transakcji płatniczych, w szczególności danych, które są dostępne pod linkiem, zgodnie z zasadami i standardami ochrony płatności oraz polityką zwalczania nadużyć. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług lub dodatkowo zażądać dokument właściciela karty płatniczej, jeśli istnieją wystarczające powody, aby sądzić, że transakcja z użyciem danej karty płatniczej może być podejrzana/fałszywa. By zweryfikować tożsamość właściciela karty płatniczej i jego prawomocności w odniesieniu do korzystania z karty płatniczej w celu opłaty za Usługi w Serwisie, Stowarzyszenie może zażądać od Nabywcy: Kopię niektórych stron dowodu osobistego/ innego dokumentu tożsamości; Kopia obu stron karty płatniczej (pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry w numerze karty muszą być wyraźnie widoczne, kody CVC / CVV trzeba ukryć). Zobowiązujecie się Państwo na żądanie i w terminie wskazanym przez Stowarzyszenie, nadesłać powyższe kopie dokumentów przez pocztę elektroniczną, w rozmiarze i formacie, które spełniają wymogi Stowarzyszenia. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie lub w przypadku wątpliwości co do ich wiarygodności Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez żadnego wyjaśnienia. Opłacone koszty za Rezerwacje zostaną zwrócone na kartę płatniczą nabywcy, a środki zablokowane na karcie płatniczej Nabywcy zostaną odblokowane. Należy pamiętać, że weryfikacja transakcji płatniczych przeprowadza się przez Stowarzyszenie wyłącznie w godzinach pracy biura. W związku z tym każda transakcja płatnicza zamówionych Usług w innych godzinach zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Klienta w wyniku takich weryfikacji.

6.2.5. Waluta.

Rozliczenia między Stowarzyszenie a Nabywcą dokonywane są przede wszystkim w złotych polskich (PLN). Określenie waluty, w której nastąpi rozliczenie oraz zostanie obciążony rachunek Nabywcy nastąpi na stronie internetowej. Rozliczenia pomiędzy Nabywcą a odpowiednimi Usługodawcami/ są dokonywane/przetwarzane w oparciu o ustalone między nimi zasady rozliczeń. W takim przypadku waluta, którą obciążone zostanie konto Nabywcy może różnić się od waluty podanej na stronie internetowej. Dokonując Rezerwacji wyrażacie zgodę na otrzymanie wiadomości o warunkach kształtowania ceny za Rezerwacje, opłaty pobieranej z konta, warunków płatności i przewalutowania.

6.2.6. Dodatkowe koszty związane z przetwarzaniem transakcji płatniczych.

Nabywca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za kwotę ewentualnych wydatków poniesionych z tytułu wymiany walut, a także inne określone wydatki, które mogą zostać doliczone do ceny Rezerwacji przez bank wystawiający kartę płatniczą/System Płatniczy/Operatora płatności Usług infrastruktury/dostawcę usługi. Nabywca zobowiązuje się samodzielnie zapoznać się z zasadami, taryfami i opłatami bankowymi, kursami wymiany walut, które mogą być stosowane do płatności za Rezerwacje w Serwisie Internetowym. Akceptujecie i zgadzacie się Państwo, że Stowarzyszenie nie rekompensuje Nabywcom kosztów poniesionych w przypadku dodatkowych przewalutowań i różnic walutowych, ponieważ podaje tylko Nabywcy informacji dotyczących polityki cenowej Przewoźnika, a nie jest zaangażowana w tworzenie Interakcji między stronami, które obsługują transakcje płatnicze od czasu ich utworzenia do pobrania środków z konta Nabywcy, jak również podczas procesu zwrotu.

6.2.7. Przewalutowanie i prowizje bankowe:

Zgodnie z regulaminem niektórych Usługodawców wniosek o naliczenie kwoty Rezerwacji z karty płatniczej Nabywcy może zostać przekazana z banków, znajdujących się poza granicami kraju, w którym dokonano Rezerwacji. Bank wystawiający kartę płatniczą może rozważyć Rezerwację jako transakcję międzynarodową, ponieważ o pobieranie kosztów wnioskują Usługodawcy zagraniczni. Może to oznaczać obciążenie Nabywcy dodatkowymi kosztami. Kurs walutowy oraz kwota płatności za transakcję międzynarodową są ustalane wyłącznie przez bank wystawiający kartę płatniczą w dniu, w którym transakcja zostaje realizowana. Należy pamiętać, że data realizacji transakcji płatniczej może się różnić od daty dokonania Rezerwacji na stronie internetowej. W przypadku gdy Rezerwacja dokonywana jest poza granicami kraju, w którym została wydana karta płatnicza lub waluta płatności różni się od waluty karty płatniczej, bank może przeliczyć kwotę płatności na walutę lokalną, pobrać prowizję za przewalutowanie i opłatę za transakcję międzynarodową. W związku z tym kwota wskazana w potwierdzeniu transakcji płatniczej może być w walucie lokalnej i kwota ta może różnić się od kwoty podanej na stronie podsumowania płatności za Rezerwacje. Przewalutowanie i prowizje bankowe mogą powstać zarówno na etapie opłaty, jak i na etapie zwrotu kosztów w przypadku anulowania rezerwacji.

6.3. Postanowienia ogólne. Zwrot

6.3.1. Zwrot środków pieniężnych za Rezerwacje zawsze dokonuje się według obowiązujących postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Świadczenia Usług/Zasad Taryfy, innych zaleceń i instrukcji udzielonych przez Usługodawcę a także przepisów obowiązującego prawa.

6.3.2. Procedura ubiegania się o zwrot środków pieniężnych oraz jej techniczne opracowanie, a mianowicie zwrot środków pieniężnych na rzecz Użytkownika, podlega regulowaniu przez Regulamin Świadczenia Usług/Zasady Taryfy oddzielnie dla każdej Usługi.

6.3.3. Stowarzyszenie dokona zwrotu, wykorzystując te same sposoby płatności, jakich Nabywca użył do pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraźnie postanowił inaczej i pod warunkiem, że Nabywca nie ponosi żadnych kosztów w wyniku takiego zwrotu. Stowarzyszenie jest uprawnione do żądania od Nabywcy, który inicjuje zwrot kosztów, dostarczenia kopii następujących uzupełniających dokumentów: dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty), wniosków, świadectw i innych dokumentów potwierdzających powody zwrotu, a także wyciąg z konta bankowego przy rozwiązywaniu spornych pytań finansowych. Poprzez złożenie wniosku o zwrot środków Nabywca powinien w jasny i precyzyjny sposób poinformować Stowarzyszenie o przyczynach zwrotu. Nabywca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za niezłożenie niezbędnych dokumentów, a także braku poinformowania Stowarzyszenia w sposób jasny i precyzyjny sposób o przyczynach zwrotu.

6.3.4. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy Nabywca jest konsumentem zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, posiada on ogólne prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Stowarzyszeniem oraz Umowy o Świadczenie Usług przez Usługodawcę w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

6.3.5. Zwolnienia od prawa odstąpienia od umowy.

W przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawa o Prawach Konsumentów nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od następujących usług: Umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej między Użytkownikiem a Stowarzyszeniem po pełnym wykonaniu usługi, jeśli jej wykonanie rozpoczęło za Państwa uprzednią wyraźnej zgodą i potwierdzeniem ,że utracicie prawo odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu przez Stowarzyszenie umowy. Przed dokonaniem Rezerwacji w Serwisie internetowym zostają Państwo poinformowani i poproszeni o wyrażenie zgody na to, że utracicie prawo odstąpienia od umowy serwisowej ze Stowarzyszeniem po dokonaniu Rezerwacji. Z tego powodu prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umowy o świadczenie usług ze Stowarzyszeniem po pełnym wykonaniu jej przez Stowarzyszenie, czyli kiedy otrzymaliście bilet.
W związku z faktem, iż podczas rezerwacji zapoznali się Państwo i zgodzili na powyższe Regulaminy, będą miały one zastosowanie podczas zwrotu lub anulowania biletu/voucheru.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, by informacje zawarte na stronie internetowej były dokładne i wiarygodne.

7.2. Stowarzyszenie nie gwarantuje ciągłego, bezbłędnego, dokładnego, aktualnego i zabezpieczonego funkcjonowania Witryny.

Stowarzyszenie nie gwarantuje, nie zabezpiecza i nie ponosi żadnej odpowiedzialności dotyczącej ciągłego i bezbłędnego połączenia z Internetem, nie gwarantuje i nie zapewnia jakości różnych kanałów komunikacji publicznej sieci/usług telefonicznych, systemów komputerowych, serwerów lub dostawców usług internetowych, sprzętu komputerowego lub telefonu, oprogramowania, poczty elektronicznej lub innych awarii usług komunikacyjnych, dzięki której użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.

7.3. Stowarzyszenie nie składa żadnych oświadczeń oraz zrzeka się wszelkich gwarancji, że Witryna, jej części, serwery lub wiadomości e-mail nie zawierają wirusów, wad czy innych elementów szkodliwych i nie nadaje gwarancji dotyczących użycia oprogramowania (w tym gwarancje co do jego jakości, poprawnej pracy), które jest dostępne w tej Witrynie. Zobowiązują się Państwo samodzielnie dołożyć wszelkich niezbędnych środków podczas korzystania z Witryny czy innych stron internetowych, na które powołują linki, żeby zabezpieczyć swoje urządzenie czy oprogramowanie od możliwych elementów destrukcyjnych, takich jak wirusy.

7.4. Niniejsza Witryna internetowa może zawierać linki do stron, które nie są własnością i nie są obsługiwane przez Stowarzyszenie. Takie linki są zamieszczone tylko dla Państwa wygody i wiedzy . Użytkownik akceptuje, że Stowarzyszenie nie kontroluje takich stron internetowych i zasobów zewnętrznych, oraz nie ponosi odpowiedzialność za ich działalność, treść, reklamę, produkty lub inną nadawaną przez nie informacje oraz skutki ich użycia. Umieszczenie takich linków nie oznacza, że Stowarzyszenie aprobuje zamieszczone na takich stronach internetowych materiały, lub jest związana z ich właścicielami.

7.5. W żadnym wypadku Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialność, nie zwraca żadnych kosztów i nie dokonuje rekompensaty w przypadku: nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, i niezapoznania się z Regulaminem Świadczenia Usług/Zasadami Taryfy wybranych Usługodawców oraz szczegółami nadania Usług lub Dodatkowych Usług Stowarzyszenia; w przypadku zaniedbania przez Użytkownika wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, w wyniku czego strona trzecia uzyskała nieautoryzowany dostęp do konta i informacji prywatnej oraz innych danych Użytkownika co spowodowało straty. za niedostarczenie przez serwis komunikacyjny wiadomości SMS/e-mail i/lub nieodczytania wiadomości elektronicznych lub SMS-owych wysłanych przez Stowarzyszenie /System Płatniczy i związanych z korzystaniem z Serwisu i Rezerwacji Usług lub Dodatkowych Usług Stowarzyszenia; w przypadku braku możliwości wypełnienia podjętych zobowiązań ze względu na niewiarygodność, niewydolność i nieterminowość przekazywania informacji i dokumentów podanych przez Użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu;

7.6. W przypadku gdy Stowarzyszenie nie może zapewnić Państwu dostępu do korzystania z Witryny, jego usług i serwerów w wyniku wystąpienia sił wyższych (określonych w Regulaminie), Stowarzyszenie nie narusza zobowiązań wobec Państwa wynikających z niniejszego Regulaminu.

7.7. W żadnym wypadku Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności przed Użytkownikiem, lub osobami trzecimi za żadne pośrednie, przypadkowe, pochodne lub karne straty, lub szkodę, utratę zysków (utrata oczekiwanej korzyści), utrata wartości firmy, szkody wyrządzone prestiżu lub reputacji, lub szkody niemajątkowej oraz dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku braku możliwości korzystania, lub w związku z korzystaniem z Serwisu, pod warunkiem, że Stowarzyszenie nie działała umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.

7.8. Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za umyślne lub rażące niedbalstwo, bezpośrednie rzeczywiste straty, poniesione w wyniku niewykonania zobowiązań, które wystąpiły z winy Stowarzyszenia, a także za szkody niemajątkowe czy uszczerbek na zdrowiu.

8. SIŁA WYŻSZA

8.1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za pełne lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli nastąpiło ono w wyniku wystąpienia siły wyższej.

8.2. Jako okoliczności siły wyższej należy rozumieć okoliczności, które wyłączają lub obiektywnie utrudniają realizacje usług wynikających z niniejszego Regulaminu, mają nadzwyczajny, nieodwracalny, i nieprzewidziany charakter, oraz których Strony nie mogły przewidzieć lub zapobiec poprzez podejmowanie racjonalnych środków. Należą do nich w szczególności: okoliczności spowodowane przez wyjątkowe warunki pogodowe i klęski żywiołowe, zakłócenia w sieci telekomunikacyjnej, awarii lub wyłączenia, przerwy w pracy i dostępu do Internetu i innych sieci komunikacyjnych, przerwy w funkcjonowaniu Witryny, oprogramowania, serwery, ataki hakerskie, okoliczności, związane z aktualizacją oprogramowania, nieplanowane działania techniczne i profilaktyczne w Witrynie internetowej, działań lub zalecenia od wszystkich organów państwowych, znaczące niekorzystne zmiany jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, ograniczenia walutowe, katastrofy lokalne lub krajowe, nieprzewidywalne działania lub zaniechania osób trzecich, które nie są stroną Regulaminu i/lub które występują niezależnie od woli i chęci Stron Regulaminu, groźba wojny, konfliktu zbrojnego lub poważne groźby konfliktu, w szczególności ataków wroga, blokad, wojskowego embargo, działań obcego wroga, ogólnej wojskowej mobilizacji, działań wojskowych, ogłoszoną i niewypowiedzianą wojnę, działania wroga publicznego, zakłócenia, aktów terroryzmu, sabotażu, piractwa, zamieszek, inwazji, blokady, rewolucji, buntu, powstania, wprowadzenie godziny policyjnej, konfiskata, przymusowe przejęcie, przejęcia przedsiębiorstw, rekwizycja, demonstracji publicznej, strajków, wypadku, bezprawne działania osób trzecich, epidemii, pożarów, eksplozji, trwałych przerwy w operacjach transportowych, embargo, zakazu (ograniczenia) eksportu / importu, warunki regulowane przez odpowiednie rezolucje, akty państwowe i samorządowe, jak również okoliczności związane z likwidacją skutków, spowodowanych przez wyjątkowe warunki pogodowe i nieprzewidywalne sytuacji lub przez inne okoliczności, znajdujące się poza racjonalną kontrolą stron.

8.3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Stowarzyszenie, jeśli jest to możliwe, powiadamia użytkowników w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych o charakterze wspomnianych okoliczności i prawdopodobnym czasie ich istnienia, poprzez umieszczenie ostrzeżenia na stronie internetowej lub wysyłając wiadomości elektroniczne (lub w inny odpowiedni sposób według wyboru Stowarzyszenia).

8.4. Uzgodniony termin do spełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu zostaje zawieszony i przedłużony na okres równy okresowi, podczas którego będą występować okoliczności sił wyższych. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą występować dłużej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych, strony mogą rozwiązać kwestię niewykonania zobowiązań poprzez porozumienie, a w przypadku braku porozumienia, mogą zainicjować rozwiązanie umowy.

9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

9.1. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszego Regulaminu, są regulowane prawem właściwym dla Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Nabywca jest konsumentem, ten wybór prawa nie pozbawia go ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa kraju zamieszkania konsumenta.

9.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Witryny, mogą być przesyłane przez pocztę elektroniczną na następujący adres mailowy: info@marcusqigong.pl lub listem poleconym na adres Stowarzyszenia: Polskie Stowarzyszenie Zdrowotnego Qigongu De Rui, ul. Heroldów 1 B, 01-991 Warszawa.

Stowarzyszenie zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację otrzymaną od Nabywcy w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, w wersji papierowej i przesłanej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub e-mail podany w reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym powyżej, uznaje się iż reklamacje przyjęto.

9.3. Wszelkie spory bezpośrednio lub pośrednio związane z niniejszym Regulaminem, w tym w kwestii stosowania niniejszego Regulaminu będą regulowane wyłącznie przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej właściwe dla siedziby : Polskiego Stowarzyszenia Zdrowotnego Qigongu De Rui natomiast w przypadku, gdy kupujący jest konsumentem, spór zostanie rozwiązany przez sąd właściwy zgodnie z przepisami o ogólnych kompetencjach wskazanych w Kodeksie postępowania cywilnego.

X
Exclamation Triangle Check code